Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Przeczytalam"

  • Translations of "Przeczytalam"

    1. Translations
    2. wydaje mi się że nie, z dwóch powodów: 1. already jest albo na koncu zdania, albo przed czasownikiem, nie występuje po czasowniku 2. kiedy mamy słówko already, to wskazujemy na czynność która już się wydarzyła, w bliżej nieokreślonej przeszłości (bez konkretnej daty, godziny itd), więc zamiast czasu past simple (I read) lepiej jest użyć present perfect (I have read / I've read) gdy wymienia się charakterystyczne zwroty i słówka dla present perfect, wśród nich jest "already" właśnie więc to zdanie możnaby zapisać tak: ▫I've (I have) already read one of these books ▫I've (I have) read one of these books already

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

Words similar to przeczytalam

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.