Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Quan"

The meaning of "Quan" in various phrases and sentences

Q: What does Hit the quan ?
mean?
A: It's a dance move

Example sentences using "Quan"

Q: Please show me example sentences with tôi không quan tâm.
A: Check the question to view the answer
Q: Please show me example sentences with bạn không đáng để tôi quan tâm.
A: bạn không đáng để tôi quan tâm= You are not worth my time, điều đó có nghĩa là bạn không đáng để đối phó

Translations of "Quan"

Q: How do you say this in English (US)? quan điểm lý luận chính trị
A: point of political reasoning
Q: How do you say this in English (US)? quan trọng
A: Important
Q: How do you say this in English (US)? tôi không quan tâm
A: i don't care
Q: How do you say this in English (US)? không quan tâm
A: i don't care
Q: How do you say this in English (US)? how do you say Đối với tôi, nó rất quan trọng. đối với cuộc sống, nó là một phần không thể thiếu in English?
A: For me, it's so important. For the life, it couldn't be a missing part

Other questions about "Quan"

Q: bạn viết tôi không quan tâm trong tiếng anh là j
A: Check the question to view the answer
Q: những ngày lễ quan trọng ở nước bạn ?
A: porn https://youtu.be/MQ5eCPr8FsQ
Q: Đó là việc của bạn, nó không liên quan đến tôi! Trong tiếng anh nói như thế nào?
A: Check the question to view the answer
Q: Ai quan chu gô School does this sound natural?
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

Words similar to quan

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.