Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Sua"

 • The meaning of "Sua" in various phrases and sentences

  1. Meanings of words and phrases
  2. Your mother

  1. Meanings of words and phrases
  2. your mother

 • Translations of "Sua"

  1. Translations
  2. Your voice soothes me in my worst moments. Sua = your Voz = voice Me aclama = soothes me Nos = in Meus = my Pior = worst Momentos = moments

  1. Translations
  2. The metal rectangle is called a grate. Said exactly the same as great. They cover openings to sewer's. The whole opening including the grate is generally called a drain. You have one in your sink for example. "grate, drain"

  1. Translations
  2. mother, mom Mamãe = mommy

  1. Translations
  2. ‘your pronunciation is off’

  1. Translations
  2. Your blessing.

 • Other questions about "Sua"

  1. Other types of questions
  2. - trong tiếng anh, everyone là số ít, vì vậy phải dùng động từ số ít ==> everyone says - sau khi chữ every, nên dùng số ít ==> every job - khi dịch "người ta", trong trường hợp này nên nói "others" ==> that's what others think - trước tính từ phải có động từ "to be" ==> I am different - câu được dùng nhiều là ==> you can do anything if you put your mind to it - comic book artist nghe tự nhiên hơn comic artist - chữ comic là số ít, phải dùng số nhiều (vì bạn làm hơn một lần) ==> making comics - chính tả sai ==> usually - phải nói I am making a comic (mình đang vẽ truyện tranh) hoặc I make comics (mình [thích] vẽ truyện tranh) - it là số ít (vậy là nói bạn chỉ có một cuốn truyện tranh thôi) ==> you could buy one from me - you can comment nghe hơi kỳ ==> I'd appreciate it if you would comment - bạn đã nói về cuốn truyện tranh đó rồi, không cần nói "the comic I made" lần nữa ==> about it - make là thì hiện tại, phải dùng thì quá khứ ==> I made - sau khi "my dream" bắt đầu câu mới - of course bình thường được dùng riêng (dĩ nhiên rồi!), bạn cần dùng phó từ ==> obviously - they protested đủ rồi, không cần chữ me - accepted chính tả sai ==> except - sau khi mom bắt đầu câu mới - encourage nên trong thì quá khứ ==> encouraged (đã khuyến khích) - thiếu một câu - mẹ của bạn khuyến khích bạn theo đuổi ước mơ ==> she encouraged me to pursue my dream - protested me for sai rồi ==> objected to me - nên dùng thì tương lai ==> will never give up - bạn là họa sĩ truyện tranh rồi, vì vậy không được nói là "sẽ làm họa sĩ truyện tranh" (will be a comic book artist) ==> continue to be a comic book artist (tiếp tục làm họa sĩ truyện tranh) - "I will never give up" và "I will continue to be a comic book artist" nên ghép lại thành câu kép, bỏ dấu chấm - sau khi Eriko Ohno, bắt đầu câu mới - bỏ chữ a lot of (chỉ có một bộ cuốn truyện tranh, phải không? có nhiều cuốn mà đâu có nhiều bộ) - collection comic ==> a collection of comics - chatter là tiếng ríu rít ==> a talkative/chatty little girl - "this comic book artist" nghe giống như bạn đã nói về nhiều họa sĩ truyện tranh, bạn nên sử dụng tên lần nữa - khi nói ai đó đến từ đâu đó ==> Eriko Ohno comes from - không cần chữ and, bình thường chỉ cần chữ and khi có một câu kép, chữ and nối hai câu đó - bạn chưa mô tả Eriko Ohno, bởi vậy không nói được "be just like her" ==> some day, I hope to be as famous as her (tôi hy mai mốt được nổi tiếng như cô ấy) bạn đã viết rất giỏi, chỉ cần nhớ nếu gì đó đã xảy ra rồi, nên dùng thì quá khứ. xin lỗi nếu bạn không hiểu mình đã viết gì, vì tiếng việt của mình rất dở! đừng ngại nếu cần hỏi thêm. nói chung thì bạn viết rất hay :) cố gắng nha bạn !

  1. Other types of questions
  2. Sounds great!

  1. Other types of questions
  2. Check the question to view the answer

  1. Other types of questions
  2. your house is beautiful.

  1. Other types of questions
  2. i dont know honestly

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

Words similar to sua

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.