Native language

Japanese Fluent

Country or region they know well
Japan
Countries and regions of interest
Vietnam , China
Self-introduction

https://www.jw.org/en
JW Library
https://tv.jw.org/#en/home
jehovah promised with youーJoshua. 9:19
Please follow Jehovah and keep living no matter what.

I'm Japanese and live in japan.
I have worked with someone from another country.
I try learning Vietnamese now.I enjoy studing Vietnamese.
Vietnamese is easy to approach very much.
I want Vietnamese to call me "you" in Vietnamese language someday.

https://www.jw.org/vi
JW Library
https://tv.jw.org/#vi/home
giê-hô-va đã hứa nguyện với anh chị em.-Giô-suê9:19
Hãy sống và tin vào Đức Giê-hô-va

Tôi là người Nhật và tôi sống ở Nhật Bản.
Bây giờ tôi đi làm vời người nước ngoài.
Tôi có gắng học tiếng việt. Tôi vui lắm học tiếng việt.
Người việt là quen thuộc cho người Nhật.
Chắc là tôi muốn được người việt gọi "con,em,chị, co,"

https://www.jw.org/cmn-hans/
JW Library
https://tv.jw.org/#cmn-hans/home
耶和华向你许诺约书亚.9:19
请跟随耶和华,无论如何都要活着。