Native language

Korean Fluent

Country or region they know well
Korea, Republic Of
Countries and regions of interest
Vietnam
Self-introduction
안녕하세요. 저는 한국에서 베트남어를 공부하고 있습니다.
Xin chào các bạn. Tôi đang học tiếng việt ở Hàn Quốc