Native language

Japanese Fluent

Country or region they know well
Japan
Countries and regions of interest
Philippines
Self-introduction
Ako ay nakatira sa Osaka at nag-aaral ng Tagalog naman. Gusto ko kaibigan para sa pag chat ng Tagalog.