Question
3 Dec 2018

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? (입) từ này là lá phải không anh chị

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions