Question
3 Dec 2018

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Simplified Chinese (China)
Question about Simplified Chinese (China)

How do you say this in Simplified Chinese (China)? thư viện trường tôi rất rộng và cũng rất tốt (dịch chinese ntn ạ)

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions