Question
4 Dec 2018

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tôi là học sinh Việt Nam. Tôi muốn học giỏi tiếng anh để có thể được đi du học nước ngoài

Answers
Read more comments

  • English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions