Question
5 Dec 2018

  • Vietnamese
  • Korean
Question about Korean

How do you say this in Korean? 한국어가 짧아서 많는 도움 바람니다
tiếng hàn của tôi còn ngắn nên mong anh/ chị hãy giúp đỡ tôi nhiều
근무시간 어떻게 되나요?
thời gian làm việc ở đây như thế nào?
여기는 이교대 해요?
ở đây có làm 2 ca không?

Answers
Read more comments

  • Korean

  • Vietnamese

  • Korean

  • Korean

  • Vietnamese

  • Korean

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions