Russian English (US) Near fluent

Russian

Russian Ukrainian

Russian

Russian

Russian Ukrainian Near fluent

Russian

Russian

Russian Ukrainian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian

Russian