Question
11 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

11.12.2018 I write a diary in Vietnamese everyday, but I can't be sure whether my grammar is correct or not. So I need your helps! (*I have been studying Vietnamese for 2 months.)

Hôm nay bạn lớp của tôi đặt trà sữa bằng điện thoại lần đầu tiên. Trước khi hôm nay, giáo cô giúp chúng tôi đặt trà sữa. Anyway, bạn ấy đã nói chuyện qua điện thoại với nhân viên. Bạn ấy đã nói, "Đay có phải là quán trà sữa XX không?" Nhân viên đáp, "Vâng, anh có muốn đặt gì ạ?" Bạn ấy nói, "Cho tôi 2 cốc trà sữa so cô la." Đặt hôm nay thành tựu. (successful)

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese