Question
13 Dec 2018

Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 老师,我这次的论文虽然写的不太全面,我会在一次找您面谈的时候改好的
How do you say this in Japanese? lǎo shī wǒ zhè cì de lùn wén suī rán xiě de bù tài quán miàn wǒ huì zài yī cì zhǎo nín miàn tán de shí hòu gǎi hǎo de
Show pinyin

Answers
Share this question
Read more comments

Simplified Chinese (China)

Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions