Question
15 Dec 2018

Closed question
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? Anh không cần phải xin lỗi em , người xin lỗi phải là em mới đúng , em biết anh luôn nhường nhịn em mọi chuyện , em mới là người xin lỗi anh , cảm ơn anh vì đã chịu đựng được cái tính khùng khùng của em , vất vả cho anh rồi

Answers
Share this question
Read more comments

Traditional Chinese (Taiwan)

Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions