Question
15 Dec 2018

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • English (US)
  • French (France)
  • Japanese
Closed question
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? Anh không cần phải xin lỗi em , người xin lỗi phải là em mới đúng , em biết anh luôn nhường nhịn em mọi chuyện , em mới là người xin lỗi anh , cảm ơn anh vì đã chịu đựng được cái tính khùng khùng của em , vất vả cho anh rồi

Answers
Share this question
Read more comments

  • Traditional Chinese (Taiwan)

  • Traditional Chinese (Taiwan)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions