Question
21 Dec 2018

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? hey cuộc họp của bạn thế nào? có gì thú vị không ? kể tôi nghe nào

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions