Question
23 Dec 2018

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

日语越学越难呀,假名组成的词记忆太难了,有什么好的学习方法呢,请各位指教
rì yǔ yuè xué yuè nán ya , jiǎ míng zǔ chéng de cí jì yì tài nán le , yoǔ shén me hǎo de xué xí fāng fǎ ne , qǐng gè wèi zhǐ jiào
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Traditional Chinese (Taiwan)

  • Japanese

  • Simplified Chinese (China)

  • Simplified Chinese (China)

  • Japanese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions