Question
24 Dec 2018

Question about Traditional Chinese (Taiwan)

How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? 難しくなかったです。
Romaji
How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? muzukasiku nakah! ta desu .
Hiragana
How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? むずかしく なかっ た です 。
Show romaji/hiragana

Answers
Read more comments

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions