Question
24 Dec 2018

Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

我不知道什么时候用介词,和用什么类型的介词
(I don't understand )
wǒ bù zhī dào shén me shí hòu yòng jiè cí hé yòng shén me lèi xíng de jiè cí I don t understand
Show pinyin

Answers
Read more comments

English (US)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions