Question
25 Dec 2018

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • Spanish (Spain)
  • Vietnamese
  • English (US)
Question about Vietnamese

What does Bí thư đảng uỷ kiêm Phó ban QLĐS đô thị tp HCM đã bỏ trốn qua Mỹ. Mọi việc bắt đầu" bung bét!"

mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions