Question
30 Dec 2018

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 不是因为看见希望才坚持,是因为坚持才看见希望
How do you say this in English (US)? bú shì yīn wèi kàn jiàn xī wàng cái jiān chí , shì yīn wèi jiān chí cái kàn jiàn xī wàng
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Spanish (Mexico)
  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions