Question
30 Dec 2018

 • Hindi
 • English (UK) Near fluent
 • English (UK)
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? Mujhe nahi Pata ki papa ka Matlab Kiya hota hai mai apnai papa Kai sath kabhi nahi khail

Answers
Read more comments

 • Arabic
 • English (UK)

 • Hindi
 • English (UK) Near fluent

 • Arabic
 • English (UK)

 • English (UK) Near fluent
 • English (US)

 • English (UK) Near fluent
 • English (US)

 • Hindi
 • English (UK) Near fluent

 • Hindi
 • English (UK) Near fluent

 • English (UK) Near fluent
 • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions