Question
30 Dec 2018

Hindi English (UK) Near fluent
Closed question
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? Mujhe nahi Pata ki papa ka Matlab Kiya hota hai mai apnai papa Kai sath kabhi nahi khail

Answers
Read more comments

Arabic English (UK)

Hindi English (UK) Near fluent

Arabic English (UK)

English (UK) Near fluent English (US)

English (UK) Near fluent English (US)

Hindi English (UK) Near fluent

Hindi English (UK) Near fluent

English (UK) Near fluent English (US)