Question
31 Dec 2018

Vietnamese English (US) Near fluent
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tôi đã từ bỏ mọi thứ để tiếp tục cố gắng

Answers
Read more comments

English (US)

Vietnamese English (US) Near fluent