Question
31 Dec 2018

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? Người lạ ơi ,cho tôi mượn bờ vai tôi tựa mượn rồi t trả ....

Answers