Question
31 Dec 2018

Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? cách bạn nói tôi không sao trong tiếng việt như thế nào

Answers
Read more comments

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese