Question
4 Dec 2016

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

在日本,一般点餐的时候会用到的日语有哪些,还有一般服务员会说什么,能举例说明吗?
zài rì běn , yì bān diǎn cān de shí hòu huì yòng dào de rì yǔ yoǔ něi xiē , hái yǒu yì bān fú wù yuán huì shuō shí mǒ , néng jǔ lì shuō míng ma ?
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions