Question
5 Dec 2016

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 從現在開始,我決定用英文來更新我的臉書,希望朋友能糾正錯誤
How do you say this in English (US)? cóng xiàn zài kāi shǐ , wǒ jué dìng yòng yīng wén lái gēng xīn wǒ de liǎn shū , xī wàng péng yǒu néng jiū zhèng cuò wù
Show pinyin

Answers
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions