Question
5 Dec 2016

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 希望我英文用法上錯誤時糾正我,謝謝
How do you say this in English (US)? xī wàng wǒ yīng wén yòng fǎ shàng cuò wù shí jiū zhèng wǒ , xiè xiè
Show pinyin

Answers
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions