Question
11 Jul 2019

Vietnamese
Question about English (US)

"He completes Roma move."("Roma move" có nghĩa là gì, nó là danh từ ghép của 2 danh từ hay danh từ + động từ. Tôi không hiểu nghĩa của "Roma move". Please help me.

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese Near fluent
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions