Question
8 Dec 2016

  • Japanese
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

Rất vui được gặp bạn.
Tôi đã làm việc cho Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, 2 năm (Từ tháng 3 năm 2013, đến tháng 3 năm 2015).
Tôi đã làm giáo dục môi trường. Để bảo vệ môi trường của Vịnh Hạ Long.
Trong khi ở Việt Nam, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều bằng người Việt.
Vì vậy, tôi muốn cảm tạ công ơn người Việt.
Bây giờ, tôi đang học tiếng Việt, Để tiếp tục mối quan hệ với Việt Nam.
Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ.

Answers
Share this question
Read more comments

  • English (US)
  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Japanese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions