Question
21 Jul 03:11 PM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

What does "Dịu dàng đằm thắm anh không có... Chân thành chịu khó có được không em...!!" mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese