Question
22 Jul 06:16 AM

Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Vietnamese

What does Tôi đã quan tâm bạn
Chỉ là tôi không biết cách thổ lộ
mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Simplified Chinese (China)

Vietnamese

Vietnamese

Simplified Chinese (China)