Spanish (Spain)

Catalan Near fluent Spanish (Spain)