Question
03 Aug 12:31 PM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Là một đứa hay mộng mer

Yêu màu Hồnggg và gét mấy đứa giả tạo

mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese