Catalan Spanish (Spain)

Spanish (Spain)

Portuguese (Brazil) Near fluent

Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Quechua

Portuguese (Brazil) Near fluent

Spanish (Spain) Catalan

Catalan Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Quechua

Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Quechua

Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Quechua

Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Quechua

Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Quechua