Question
14 Aug 11:37 AM

Vietnamese Near fluent
Closed question
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? như tôi được biết, Úc là một đất nước có nên giáo dục phát triển bậc nhất trên thế giới và đó là điều tôi muốn đến đây để học tập và phát triển

Answers
Read more comments

English (UK)