Question
15 Aug 12:36 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Cũng chỉ là lời nói buông xuông thôi.nhạt tẹt mean?

Answers