Question
15 Aug 12:57 AM

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

đáp lại câu trả lời " thank you" thì nói như thế nào? Tôi muốn biết càng nhiều cách càng tốt. please help me 🤔🤔🤔

Answers
Read more comments

English (US) Urdu Near fluent Hindi Near fluent

Vietnamese
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions