Question
15 Aug 07:54 AM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

Please show me how to pronounce Có ai mà không thích cô gái vô cùng duyên dáng !? (phát âm Miền Nam).

Answers