Question
15 Aug 09:42 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Lúc đi chung không hỏi, Tôi nói cho nghe, Ngốc quá đi thôi mean?

Answers