Question
15 Aug 03:39 PM

Closed question
Question about Vietnamese

Please show me how to pronounce Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền..

Answers
Read more comments

Vietnamese