Question
13 Dec 2016

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 12/31號南北線的王子駅到麻生十番駅的末班車是什麼時候(幾點幾分)?
How do you say this in Japanese? 12/31 hào nán běi xiàn de wáng zǐ yì dào má shēng shí fān yì de mò bān chē shì shén me shí hou ( jǐ diǎn jǐ fēn )?
Show pinyin

Answers
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions