Spanish (Spain) English (US) Near fluent

Japanese English (US) Near fluent

Spanish (Spain) English (US) Near fluent

Japanese English (US) Near fluent

Spanish (Spain)

Spanish (Spain)