Question
05 Oct 05:33 AM

Vietnamese
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? tôi nghĩ giám đốc nên phân chia công việc một cách rõ ràng với từng người

Answers
Read more comments

Japanese