Japanese

English (US) Near fluent Japanese

Spanish (Spain)

Japanese