Question
05 Oct 03:46 PM

Vietnamese English (US) Near fluent
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? ‎How do you say Dù biết là vậy nhưng tôi không thể nào làm khác được in English (US)?

Answers
Read more comments

English (US)

Vietnamese English (US) Near fluent

Vietnamese English (US) Near fluent
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions