Question
05 Oct 11:09 PM

Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

Tại sao mình lại dùng "BE APPOINTED" trong câu này?
"Mr. Brown asked that a trustee BE APPOINTED to take control of the company"

Đây là câu hỏi trong phần chia thì của mình.
"Mr. Brown asked that a trustee (appoint)..... to take control of the company"
Mình nghĩ là WAS APPOINTED nhưng cô sửa là BE APPOINTED. Tại sao mình lại dùng động từ nguyên mẫu BE trong câu tường thuật. Ai giải thích giùm mình với. Mình cảm ơn rất nhiều.
Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese