Spanish (Spain)

Spanish (Spain) Arabic

Catalan Near fluent Spanish (Spain)