Question
06 Oct 06:11 AM

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Tôi đã mất gần một năm để vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong đời

Answers
Read more comments

Vietnamese English (UK) Near fluent English (US) Near fluent
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions