Question
25 Dec 2016

Simplified Chinese (China)
Question about Korean

How do you say this in Korean? 最近为了锻炼韩语口语 打算用韩语和大家交流 如果有错的地方欢迎赐教
How do you say this in Korean? zuì jìn wèi le duàn liàn hán yǔ kǒu yǔ dǎ suàn yòng hán yǔ hé dà jiā jiāo liú rú guǒ yoǔ cuò de dì fāng huān yíng cì jiào
Show pinyin

Answers
Read more comments

Korean

Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions