Question
25 Dec 2016

Question about Uzbek

"yig'ishtirmoq" ichida "tozalamoq" degan ma'nosi ham bormi?

masalan : Oyim hozir uy yig'ishtirmoqdalar.

Answers
Read more comments

Russian Near fluent Uzbek

Russian Near fluent Uzbek

Uzbek

Russian Tajik Tatar Near fluent
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions